Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo
17/2009
Schválené
19. októbra 2009