Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 (zrušené) o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina

Číslo
17/2008
Schválené
8. decembra 2008