Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie č. 17 / 2007 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina

Číslo
17/2007
Schválené
10. decembra 2007