Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien

Číslo
16/2019
Schválené
17. septembra 2019