Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2017 (zrušené), ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina v znení VZN mesta Žilina č. 5/2015

Číslo
16/2017
Schválené
18. septembra 2017