Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Číslo
16/2015
Schválené
28. septembra 2015