Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012 ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011

Číslo
16/2012
Schválené
18. júna 2012