Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
16/2011
Schválené
17. októbra 2011