Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
15/2013
Schválené
9. septembra 2013