Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová

Číslo
14/2018
Schválené
25. júna 2018