Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013

Číslo
14/2015
Schválené
29. júna 2015