Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 (zrušené) ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2013

Číslo
14/2014
Schválené
22. septembra 2014