Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
13/2019
Schválené
25. júna 2019