Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011

Číslo
13/2018
Schválené
25. júna 2018