Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017 (zrušené), ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v znení VZN č. 1/2016

Číslo
13/2017
Schválené
26. júna 2017