Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole

Číslo
13/2015
Schválené
29. júna 2015