Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

Číslo
13/2009
Schválené
24. augusta 2009