Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina

Číslo
12/2019
Schválené
25. júna 2019