Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Číslo
12/2016
Schválené
4. apríla 2016