Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 a č. 16/2012

Číslo
12/2013
Schválené
24. júna 2013