Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020

Číslo
11/2021
Schválené
29. júna 2021
Vyhlásené
7. júla 2021
Účinnosť od
1. septembra 2021