Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien

Číslo
11/2019
Schválené
25. júna 2019