Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Číslo
11/2013
Schválené
24. júna 2013