Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012 (zrušené) o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni (zrušené)

Číslo
11/2012
Schválené
18. júna 2012