Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
11/2011
Schválené
27. júna 2011