Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 2003 (zrušené) o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001 o prílohu č. 3 – ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004

Číslo
11/2003
Schválené
15. decembra 2003