Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1993 (zrušené) o záväzných častiach schválenej zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina – Vodné dielo

Číslo
11/1993
Schválené
11. novembra 1993