Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020

Číslo
10/2020
Schválené
29. júna 2020