Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 (zrušené) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
10/2017
Schválené
26. júna 2017