Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 (zrušené) o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
10/2013
Schválené
24. júna 2013