Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo
10/2008
Schválené
13. októbra 2008