Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Číslo
1/2018
Schválené
12. februára 2018