Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Číslo
1/2010
Schválené
15. februára 2010