Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1995 ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
1/1995
Schválené
23. februára 1995