Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2013 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Číslo
7/2013
Schválené
6. mája 2013