Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2013 ktorým sa mení nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov

Číslo
4/2013
Schválené
18. marca 2013