Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
2/2017
Schválené
20. februára 2017