Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Číslo
2/2013
Schválené
18. marca 2013