Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
1/2017
Schválené
20. februára 2017