Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 (zrušené) o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch

Číslo
1/2015
Schválené
26. januára 2015