Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2014 zo dňa 24.03.2014

Číslo
1/2014
Schválené
24. marca 2014