Všeobecne záväzné nariadenia

Pripomienky k VZN

K návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina môžu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení fyzické osoby a právnické osoby uplatniť svoje pripomienky, ktorými možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu; z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky možno uplatniť v desaťdňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom vyvesenia návrhu:

  • v písomnej forme na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (fyzicky musia byť doručené v posledný deň lehoty!)
  • elektronicky na adresu: pripomienky.vzn@zilina.sk
  • osobne do zápisnice na Mestskom úrade v Žiline