Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

1/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
N/2021
Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 8/2020
14/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020
N/2020
Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
13/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
12/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
11/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020
10/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020
9/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020
N/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020
8/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch
N/2020
Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018
7/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne
N/2020
Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne