Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

N/2021
Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2022
N/2021
Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2022
17/2021
VZN č. 17/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 14/2020
N/2021
Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
N/2021
Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
16/2021
VZN č. 16/2021 mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov
15/2021
VZN č. 15/2021 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
14/2021
VZN č. 14/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
13/2021
VZN č. 13/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
12/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
12/2021
VZN č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
11/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020
10/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina
9/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
8/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej polície Žilina
7/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
6/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 10/2020