Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

6/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 10/2020
5/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej polície Žilina
4/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
3/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu pamätihodností mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 10/2020
N/2021
Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
N/2021
Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina
2/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
N/2021
Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina