Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

N/2022
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ____/2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DANI ZA PSA, DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
11/2022
VZN č. 11/2022 mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
N/2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. ………, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020 a č. 6/2022
10/2022
VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020 a č. 6/2022
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020
9/2022
VZN č. 9/2022 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011, VZN č. 17/2017, VZN č. 10/2018 a VZN č. 17/2019
8/2022
VZN č. 8/2022, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina
7/2022
VZN č. 7/2022, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
6/2022
VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020
N/2022
Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Žilinský lesopark“
5/2022
VZN č. 5/2022, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021
N/2022
Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
4/2022
VZN mesta Žilina č. 4/2022, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
3/2022
VZN č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina