Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

4/2023
VZN č. 4/2023 mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
3/2023
VZN č. 3/2023 mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
2/2023
VZN č. 2/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
N/2023
Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
1/2023
VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a 10/2022
N/2023
Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
N/2022
Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
N/2022
Návrh VZN o dani za ubytovanie
N/2022
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
N/2022
Návrh VZN o poplatku
N/2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
N/2022
Návrh VZN č. _____/2022 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
14/2022
VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
13/2022
VZN č. 13/2022 o dani za ubytovanie
N/2022
NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č. …/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2023
N/2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. …/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina
12/2022
VZN č. 12/2022 o poplatku