Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN zmeny VZN Mesta Žilina č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Číslo
N/2013
Schválené
9. septembra 2013