Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Číslo
N/2019
Schválené
15. apríla 2019