Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina

Číslo
N/2018
Schválené
23. apríla 2018