Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zriadení Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2015
Schválené
29. júna 2015