Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
N/2012
Schválené
18. júna 2012