Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
N/2016
Schválené
27. júna 2016